புதிய வரவுகள் »

ஞாயிறு, 26 ஜனவரி, 2014

டெசொ! (வ.வா.ச) 4



டெசோ!
(வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம்)


அறைகுறை தமிழ்ப டித்தே
      அருந்தமிழ் அறிஞன் என்ற
நிறைகுடப் பெயரெ டுத்து
      நிற்கின்ற என்னைப் பார்த்துக்
குறைபலச் சொல்லு கின்றார்
      குறுகிய மனத்தர்; என்றன்
நிறைகளைச் சொல்லு கின்றேன்
      நீங்களே நிறுத்துப் பார்ப்பீர்;

தும்பைஏன் விட்டேன்? வாலைச்
சொடுக்கியே வீழ்த்திக் காட்டும்
தெம்பைநான் பெற்ற தாலே;
      தெரியாதார் போற்கேட் போரே!
கொம்பைஏன் விட்டேன்? முள்ளாய்க்
குளம்பிலே குத்திச் சாய்க்கும்
வம்படி வித்தை கற்று
வல்லமை படைத்த தாலே!

பார்க்கத்தான் முருங்கை; என்னைப்
பற்றிப்பார் புளியங் கொம்பு;
பார்க்கத்தான் சகுனி; வந்து
பழகிப்பார் சாணக் யன்நான்;
பார்க்கத்தான் வெறுங்கை; உள்ளே
பணத்தோட்டம் பூத்துக் காய்க்கும்;
ஆர்க்குத்தான் வாய்ந்த தென்போல்
      அரசியற் சூதும் வாதும்?

நன்முறை வழியில் அன்று
      நாயகம் ஈழம் கேட்டார்;
வன்முறை வழியில் நின்று
      வாங்கவே புலிகள் வேட்டார்;
என்முறை என்ன வென்றே
      இங்குளார் என்னைப் பார்த்துப்
பன்முறை கேட்ப தாலே
      பகருகின் றேன்நான் கேட்பீர்!

சீராடி தமிழர் நாட்டைச்
      சிறப்பாக ஆண்ட வன்நான்;
போராடி ஈழம் வென்றால்
      புதுமையா? உரிமை பேசிக்
கூராடிக் கொண்டால் உண்டா
      கௌரவம்? நானோ கங்கை
நீராடி ஈழம் வெல்வேன்
      நீங்கள்பார்க் கத்தான் போறீர்!

(தொடரும்)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக