புதிய வரவுகள் »

செவ்வாய், 27 மார்ச், 2012

புலிவலம்! 32மனித உரிமைமீரல்
நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது
மனிதர் அல்லாதவர்களால்

ஞாயிறு, 11 மார்ச், 2012

வீசுவதோ நற்செய்கை வீண்!

கல்நன்றாய்க் கற்றுக் கருத்தாய் மடமைதனைக்
கல்நன்றாய் என்றால் கருதாமல் -கல்லென்ற
ஆசிரியர் மூச்சறுக்க அந்தோ கொலைவாளை
வீசுவதோ நற்செய்கை? வீண்!