புதிய வரவுகள் »

வியாழன், 11 மார்ச், 2010

காவியும் காமமும்!


நடிகை ரஞ்சிதாவுடனான தொடர்பால் தலைமறைவாக வாழும் நித்தியானந்தா பாடுவதாக அமைந்த பா!


காவியும் காமமும் இரண்டென்பர் அறிவிலார்
காவியே காமமாவ தாரும் அறிகிலார்
காவியே காமமாவ தாரும் அறிந்தபின்
காவியே காமமாய் அமர்ந்திருந் தாரே!

தமிழ்ச்செருக்கன்