புதிய வரவுகள் »

ஞாயிறு, 11 ஆகஸ்ட், 2013

இல்லவே இல்லை!

சாதிக்கோர் சுடுகாடு
நிறையவே உள்ளன
ஒன்றுகூட இல்லை
சாதிக்குச் சுடுகாடு!