புதிய வரவுகள் »

ஞாயிறு, 30 அக்டோபர், 2011

புலிவலம்! 2

சுட்டுத் தள்ளுங்கள்
சுடப்படுவது தமிழன்தானே
விட்டுத் தள்ளுங்கள்
வீழ்ந்து மடிவது மனிதம்தானே