புதிய வரவுகள் »

புதன், 5 ஆகஸ்ட், 2009

தேர்தல்!


தேர்தலிலாக் கீழ்மதியன் தேர்ந்தான் என்றே
தேர்ந்துரைத்தார்!* தேர்ந்தறியத் தெரியா மக்கள்
தேர்தலிலாத் தேர்தலிலே தோற்றோன் தேர்தல்
தேர்ந்தெடுத்த பொய்யென்று தேர்ந்த றிந்தும்
தேர்தலிலா நெஞ்சினராய்த் தேர்ந்து நின்றார்;
தேர்தலிலான் தேர்தற்காய்த் தேர்ந்த இந்தத்
தேர்தலிலா தீர்வுதனைத் தேடு கின்றீர்?
தேர்தலிலா இந்நாடுந் தேர்தல் என்றோ?

தமிழ்ச்செருக்கன்