புதிய வரவுகள் »

ஞாயிறு, 26 ஜூன், 2011

கொன்று குவிக்கவந்த கூற்று!பாவடியால் நான்வாழ்த்த பத்தினி இல்லையிவள்
தேவடியாள் ஆதலினால் செப்புகிறேன் -தீவடிவாய்
வந்த இழுதையிவள் வண்டமிழர் கூட்டத்தைக்
கொன்று குவிக்கவந்த கூற்று!

இழுதை -பேய்

1 கருத்து: