புதிய வரவுகள் »

வெள்ளி, 9 ஜனவரி, 2009

அறிமுகம்!

அன்பன்என் பேர்செருக்கன் ஆர்ப்பதெல்லாம் சீர்மரபே
தென்னவன்நான் செந்தமிழின் சீரெடுத்து -மன்னும்
குணத்தமிழர் மாமரபு குன்றா துமக்கு
வணக்கங்கள் வைக்கின்றேன் வந்து!


தமிழ்ச்செருக்கன்!

2 கருத்துகள்: